Υπέρταση

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό και ταυτόχρονα επιβαρυντικό παράγοντα στην παθογένεια της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, της νεφρικής ανεπάρκειας, καταστάσεων δηλαδή, που επιβαρύνουν την νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών. Η έγκαιρη αναγνώριση, διερεύνηση και κατάλληλη αντιμετώπιση της, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η σταδιοποίηση των τιμών της πίεσης, βοηθά στην εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου και επιτρέπει τον ορθολογιστικό προγραμματισμό ελέγχου και αντιμετώπισης. Τιμή αρτηριακής πίεσης >139/89mmHg, μετρούμενη στο ιατρείο θεωρείται παθολογική.

Η κατάταξη της γίνεται ως εξής:

 • ιδανική <120/80mmHg
 • φυσιολογική <130/85mmHg
 • υψηλή/φυσιολογική 130-139/85-89mmHg
 • Υπέρταση σταδιο 1: συστολική 140-159mmHg, διαστολική 90-99mmHg
 • Υπέρταση σταδιο 2: συστολική 160-179mmHg, διαστολική 100-109mmHg
 • Υπέρταση σταδιο 3: συστολική>180mmHg , διαστολική >110mmHg

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Στο 95% των ενηλίκων, υπερτασικών ασθενών δεν ανευρίσκεται συγκεκριμένος αιτιολογικός παράγοντας, συνεπώς η υπέρταση θεωρείται πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οικογενής προδιάθεση και περιβαλλοντικοί παράγοντες, π.χ παχυσαρκία, συναισθηματική φόρτιση, υψηλή πρόσληψη νατρίου και κατάχρηση αλκοόλ, οι οποίοι παράγοντες, αυξάνουν την επίπτωση της νόσου.

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

 • νεφροπαρεγχυματική νόσος
 • νεφραγγειακή υπέρταση
 • φαιοχρωμοκύττωμα
 • συνδρομο Cushing
 • πρωτοπαθης υπεραλδοστερονισμός
 • υπέρταση κύησης
 • παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • επιβεβαίωση διάγνωσης, (ημερήσια κατ΄οίκον καταγραφή, τοποθέτηση καταγραφέα/Ηolter πίεσης)
 • διερεύνηση, (αποκλεισμός β-παθών αιτίων)
 • εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου (συνύπαρξη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα, πχ καπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμια
 • έλεγχος οργάνων στόχων (καρδιά, εγκέφαλος, περιφερικά αγγεία, νεφροί, οφθαλμοί)
 • αντιμετώπιση (τροποποίηση συνθηκών διαβίωσης και φαρμακευτική αγωγή)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 • αλλαγή συνθηκών διαβίωσης, υιοθέτηση υγιεινό/διαιτητικών συνηθειών
 • διακοπή καπνίσματος
 • άσκηση
 • μείωση προσλαμβανόμενου άλατος τροφής
 • μείωση σωματικού βάρους
 • αποφυγή καταχρήσεων, πχ αλκοόλ
 • μείωση stress

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης
 • ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ
 • διουρητικά
 • ανταγωνιστές β-υποδοχέων
 • ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου
 • αναστολείς α1 αδρενεργικών υποδοχέων
 • κεντρικά συμπαθολυτικά
 • περιφερικά συμπαθολυτικά
 • αμεσα αγγειοδιασταλτικά