Περιοριστική Μυοκαρδιοπάθεια

 

Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Στον δυτικό πολιτισμό, ενδιαφέρον έχουν οι δευτεροπαθείς μορφές. Ορίζεται ως πάθηση του μυοκαρδίου που χαρακτηρίζεται από περιοριστικού τύπου διαταραχή της διαστολικής πλήρωσης, με φυσιολογικό ή μειωμένο διαστολικό όγκο των κοιλιών και με φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική συστολική λειτουργία.