Συγκοπή

Αποτελεί συχνό φαινόμενο στο γενικό πληθυσμό. Σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς ηλικίας 10-30 ετών, αναφέρει λιποθυμικό επεισόδιο. Τα επανειλλημένα επεισόδια έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασθενών και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατυχήματα και τραυματισμούς. . Η διαστρωμάτωση κινδύνου έχει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με στόχο την καλή πρόγνωση του ασθενούς. Συγκοπή ορίζεται η απώλεια συνείδησης, αιφνίδιας εγκατάστασης, βραχείας διάρκειας, οφειλόμενη σε παροδική μείωση της εγκεφαλικής αιματικής ροής, ακολουθούμενη από αυτόματη, πλήρη αποκατάσταση. Η διαφοροδιάγνωση από άλλα αίτια απώλειας συνείδησης, όπως επιληπτικοί σπασμοί, αδυναμία ορθοστάτησης ή πτώσεις, είναι ουσιώδους σημασίας, αλλά και δύσκολη στις μεγαλύτερες ηλικίες και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και συννοσηρότητες.


Συνηθέστερες αιτίες συγκοπής: 

 • Νευροκαρδιογενής συγκοπή
 • Ορθοστατική υπόταση
 • Αρρυθμίες
 • Δομική νόσος καρδίας, πνευμόνων

Διαγνωση: 

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπέρηχος καρδίας
 • Δοκιμασία ανάκλισης
 • Holter ρυθμού 24ωρου
 • Δοκιμασία μάλαξης καρωτίδων
 • Νευρολογικός έλεγχος/απεικονιστικές εξετάσεις
 • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
 • Εμφυτεύσιμοι καταγραφείς ρυθμού